Category Archives: Wang Dayuan

Translation of Wang Dayuan’s Daoyi zhilue

Preface to Daoyi zhilue

The following is translated from the preface to Wang Dayuan’s Daoyi zhilue (A Synoptical Account of the Islands and their Barbarians) by its editor Su Jiqing, published in Wang Dayuan, Daoyi zhilue jiaoshi, edited by Su Jiqing, Zhongwai jiaotong shiji congkan series (Beijing: Zhonghua shuju, 1981, rpt. 2000). written by Su Jinqing, translated by Sally K… Read More »