Ming Emperors

Emperor Personal & Posthumous names Dates of Reign
Hongwu Zhu Yuanzhang (Taizu) 1368-1399
Jianwen Zhu Yunwen (Huidi, Huizong) 1399-1402
Yongle Zhu Di (Chengzu, Taizong) 1403-1424
Hongxi Zhu Gaozhi (Renzong) 1425
Xuande Zhu Zhanji (Xuanzong) 1426-1435
Zhengtong Zhu Qizhen (Yingzong) 1436-1449
Jingtai Zhu Qiyu (Daizong) 1450-1457
Tianshun Zhu Qizhen (Yingzong) 1457-1464
Chenghua Zhu Jianshen (Xianzong) 1465-1487
Hongzhi Zhu Youtang (Xiaozong) 1488-1505
Zhengde Zhu Houzhao (Wuzong) 1506-1521
Jiajing Zhu Houcong (Shizong) 1522-1567
Longqing Zhu Zaihou (Muzong) 1567-1573
Wanli Zhu Yijun (Shenzong) 1573-1620
Taichang Zhu Changluo (Guangzong) 1620
Tianqi Zhu Youjiao (Xizong) 1621-1628
Chongzhen Zhu Youjian (Yizong) 1628-1644

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *