Yuan Emperors

Chinese posthumous name Mongol name Reign name Dates
Shizu 世祖 Khubilai (Hubilie) 1271-1295
Zhiyuan* 1264-1295
Chengzong 成宗 Tiemuer 1295-1297
Yuanzhen 1295-1297
Dade 1297-1308
Wuzong 武宗 Haishan 1308-1312
Zhida 1308-1312
Renzong 仁宗 Aiyulibalibada 1312-1321
Huangqing 1312-1314
Yanyou 1314-1321
Yingzong 英宗 Yandebala 1321-1324
Zhizhi 1321-1324
Taiding 泰定 Yesun Tiemuer 1324-1328
Taiding 1324-1328
Zhihe 1328
Youzhu 幼主 Asujiba 1328
Tianshun 1328
Wenzong 文宗 Tu Tiemuer 1328-1332
Tianli 1328-1330
Zhishun 1330-1333
Ningzong 寧宗 Yilinzhiban 1332-1333
Huizong 惠宗 Tuoguan Tiemur 1333-1368
Yuantong 1333-1335
Zhiyuan 1335-1341
Zhizheng 1341-1368

*The Zhiyuan reign period began before Khubilai was proclaimed Emperor of China in 1271.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *